Boken: Samværssabotasje – Emne: Familierett – Type: Faglitteratur

I forbindelse med at Side3.no skrev denne artikkelen om boken «Samværssabotasje»  henvendte de seg til BUFFDIR for kommentar  om denne saken og til de fakta om samværssabotasje som kommer frem,  og den virkeligheten som mange menn som må kjempe for å være sammen med barna sine møter etter samlivsbrudd.  Alt dette som settes lys på I boken «Samværssabotasje» og  i denne artikkelen  fra Side3.no.

SVARET FRA Buffdir :
De skriver i epost til Side3.no at de ikke ønsker å kommentere noe av det som er i denne saken.!?

samværssabotasje 01

Denne boken skriver om den norske samværsabotasjen og hvordan dette rammer fedre med rettløshet og barna med tap av deres pappa i livet uten at noe har blitt gkort for å effektivt beskytte barn mot å påføres dette! Samværsabotasje er noe som både buffdir og BLD helt bevist lukker øynene for og tåkelegger dette som problem !

Dette slik at de fortsatt kan skade barn i Norge med med uhindret kunne påføre dem tap av kontakt og samvær med deres fedre og miste dres pappa som en del av livet deres lengre – Dette Slik at det fortsatt er fritt frem for akurat de mødrene som ikke evner å sette barna foran seg selv og derfor ønsker å påføre barnet tap av sine fedre!


 

 


 

klar tale om barnelovens absurditeterMetodene for å vinne til seg omsorgen og dermed hele foreldremyndigheten helt alene kan være mange og grove. Denne boken setter fokus på alle fedrene som rammes av samværssabotasje i Norge.

Barneloven har nå vært på høring. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ønsket å endre barneloven for å sikre foreldreansvaret gitt til begge av barnet to foreldre, slik styrke barns samvær med begge foreldrene og hindre samværssabotasje.

Det er både Intresant og trist å lese høringsvarene fra de forskjelige etater, organisajoner og grupper som har utalt seg om endring av Barneloven til mer likeverdig foreldreskap bli gitt til fedre.

Statsfeminismen er desverre  like sterkt fedrediskriminerende mot menn som de er mektige i norge – De går sterkt og med samlet statsmakt mot en slik endring av likeverdighet bli til fedre i barneloven!

 

 

Anbefales: Boken om Samværssabotasje. Der diskriminerte Norske fedre deler sine historier!

SAMVÆRSSABOTASJEnorske fedre deler sine historier
Av Camilla Fossum Pettersen

18446917_10155339837032899_1154944771634458638_n

 Camilla F Pattersen er forfatter av boken «Samværssabotasje«, utgitt av Aschehoug.
Å sabotere samvær mellom barn og motparten, kan være et effektivt hjelpemiddel når man ønsker å sikre seg selv foreldreansvaret. Denne boken setter fokus på alle fedrene som rammes av samværssabotasje.

Dag Furuholmen:
«Barnevern, advokater og sakkyndige skaper Kafka-prosesser for fedre. Det er nesten uforståelig at en slik virkelighet kan eksistere uforstyrret i en rettsstat. Les og bli sjokkert

 

fakta info om barnelovenLøp og KJøp!
DENNE BOKEN  KAN ANBEFALES:

 • – Hovedtittel: Samværssabotasje
  –  Forlag: Aschehoug
  –  Litteraturtype: Faglitteratur – Emne: Familierett
  –  Utgivelsesdato: 02.05.2017
  – ISBN: 9788203296598

Norli Bokhandel: SAMVÆRSABOTASSJE – ISBN: 9788203296598

 


Mer om boken Samværssabotasje:


Lytt på: NRK RADIO
EKKO har som tema boken «SAMVÆRSABOTASSJE» i denne sendingen.

SAMVÆRSABOTASJE: 45 000 NORSKE BARN FÅR IKKE SAMVÆR MED SINE FEDRE I LØPET AV EN MND!

 

Fedre degraderes emosjonelt, sosialt og økonomisk, når de må kjempe en langvarig og kostbar kamp i rettsapparatet for å få delta i barnas oppvekst. – Barn må NÅ få like muligheter til Samvær og omsorg fra far og bør ikke som nå avhenge av mors økonomiske, sosiale status og nødvendig vilje.

Artikkel. i VG skrevet av CAMILLA F. PETTERSEN, som også er forfatter av boken Samværssabotasje, utgitt av Aschehoug.

 

Norge har valgt å hverken respektere eller beskytte barns rett til begge sine foreldre!

Norge gir barn kun beskyttet rett til sine bostedsmødre (bostedsforeldren) og nekter å gi samme rettsbeskyttelse til barnas relasjon med deres fedre (samværsforeldren).

tt0101
TERJE TORGERSEN påpeker her helt korrekt at den foreldre som finner på å nekte barnet kontakt med den andre foreldren ofte er personlighetsforrstyret. og uten at det fører til noen beskyttelse mot å påføres dette for barnet..

 

barneloven absurdFritt frem for personlighetsforstyrrede bostedsmødre som vil hindre barnet å lengre ha deres pappa i livet sitt,  med å hindre all mulighet for kontakt mellom barn og fedre inklusiv fritt nekte alt av telefon samtaler, besøk og samvær! Skulle far til barnet oppsøke bolig  å ringe på døren hennes i forsøk på å få kontakt med barnet så kan mødre bare kontakte politiet og krever et besøksforbud bli ilagt far. Dette kan kreves ut fra at far har kommet ubedt på besøk til hennes bolig og hun hevder at far slik har forstyrret hennes rett til privat livets fred – sim sala bim –  og all mulighet for far å kunne få kontakt er effektivt stoppet og hindret med lovens hjelp!

Dette har statsfeminismen gjenom lov endringer juridisk tilrettelagt for at mødre skal kunne bruke mot fedre (noe de også gjør) ved at dette nå er tilstrekkelig grunnlag for å  kunne kreve at far ilegges besøks og kontaktforbud i henhold til  kravene i straffeprosessloven § 222 a . Det er ikke lengre et krav i loven om at en person må ha truet eller ha foretatt en straffbar handling for å kunne pålegges slik tvang. Da etter de endringer i straffeprosessloven § 222a om besøksforbud som har blitt innført om angående på hvilket grunnlag som kreves for slik forbud å være legitimit å utstedes så er dette nå mer enn god nok grunn for mødre kreve kontakt/besøksforbud mot fedre desverre noe som tusenvis av norske fedre utsatt for samværsabotasje bittert kan bekrefte!

– Straffeprosessloven § 222 a er om besøksforbud som IKKE er ledd i en strafferettslig reaksjon. (merk: Muligjørelsen av nå å kunne gi Besøksforbud til en person som ikke selv har gjort seg skyldig i noen straffbar handling mot noen som helst)  

klar tale om barnelovens absurditeterDet kan vanskelig hevdes å være til barns beste at norge tydeligvis ikke ønsker å beskytte barn sin rett til samvær og kontakt med begge sine foreldre. Norge har valgt å kun gi bostedsmødre bekyttelse av tiden med barnet. mot bostedsforeldren sin relasjon og tid med barnet er gitt beskyttelse i straffeloven mot krenkelser, og dermed er mødre sikret en politimakt som vil umidelbart sikre hennes tid med barnet med makt om nødvendig.
– Dette er svært fedrediskriminerende og med stor skade gitt til barn at tiden med fedre er nektet all slik beskyttelse mot krenkelser! – Om det er samværsfedre og barn som hindres legitim kontakt og rettmessig tid med hverandre så har norge altså valgt å ikke ville hindre denne krenkelsen å bli påført barn! Det finnes hverken noen reel beskyttelse eller noen gitt handling fra offentlig etat om det er fedre som med urett går tapt for barnet!

 

Anbefales å lese hva denne kloke alenemoren Yvonne Jensen skriver på mammabloggen om å nekte barnet deres far!!

barns beste foreldre

tooo– Yvonne Jensen: «Når jeg valgte å bli mor, så valgte jeg også at barnet skulle ha en far. Og så lenge denne faren er skikket som forelder har jeg ingen rett til å nekte han å være sammen med barnet sitt. Jeg valgte ansvaret med å sette et barn til verden, og da har jeg også ansvar for at han skal få det han trenger. Og det er både en mor og en far. «

 


Alle samværssaboterende mødre og deres skadelige støttespillere i form av venner, slekt og ikke minst de som i domstolene har virke som barne sakkyndige psykologer burde reflekrere over hva alenemoren Yvonne Jensen skriver på mammabloggen om å nekte barnet deres far!

klar tale barnelovenALLE BARN HAR RETT TIL BÅDE DERES MOR OG FAR – FNs BK SIER KLART AT BARN HAR RETT OMSORG FRA BEGGE FORELDRE I LIVET – NOE BORGE SKAL MÅTTE INNORDNE SEG ETTER  OG ER FORPLIKTET TIL SIKRE AT BARN FÅR OPPFYLT DENNE MENNESKRETTIGHTEN – OG BARNELOVEN KRENKER  DENNE RETTIGHYEN FOR BARN VED Å IKKE VILLE SIKRE FEDRE  LIKE OMSORGBETINGELSER SOM MØDRE OG HELLER IKKE VIL BESKYTTE BARN MOT KRENKELSER OG SABOTASJE  AV SAMVÆRSTIDEN  DE HAR RETT TIL SAMMEN MED SINE FEDRE!

KRONIKK OM BARNEFORDELING OG DISKRIMINERING AV FEDRE

ANBEFALES:
KRONIKK OM BARNEFORDELING OG DISKRIMINERING AV FEDRE
Skrevet av Camilla Pettersen og Marianne Søder

tvilsim barnefordeling

Kronikk fra Klassekampen 22. juli: Tvilsom barnefordeling

Barneloven gir barn rett til samvær med den av foreldrene det ikke bor fast med. Den gir også gjensidig rett til samvær til den som ikke er bostedsforelder. Likevel er det grunner til å tro at tusenvis av barn og foreldre (flest fedre) opplever at de står uten rettssikkerhet i barnefordelingssaker. Årsaken er ofte at den som ikke er bostedsforelder utsettes for falske anklager om vold eller overgrep. Anklagene tas hensyn til i barnefordelingssaken, selv om det ikke foreligger dom.

«Én forelder skal kunne nekte samvær» sa daværende Barne-,likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen, til Vårt Land i 2012. Hun ville gi foreldre med «reell frykt» for at barn utsettes for overgrep rett til å stanse samvær, uten at noen domstol hadde vurdert om frykten var «reell», og uten at det forelå dom om vold eller overgrep.

Ett år etter utspillet til Thorkildsen kom høyesterettsdommen hvor en far ble nektet samvær med sin femårige datter fordi at moren hadde uttrykt bekymring for at han ville forgripe seg på deres felles barn. Moren hadde i forkant anmeldt faren for seksuelle overgrep mot hennes særkullsbarn. Dommen ble ansett som oppsiktsvekkende blant advokater da den kun var basert på morens bekymring. Anmeldelsen var henlagt. Ingen bevis lå til grunn for dommen og ifølge sakkyndiges rapport var det lite sannsynlig at overgrep hadde skjedd. Høyesterettsdommen skaperpresedens for mange lignende saker.

I Stortingsmelding nr 29 (2002-2003) står det at 35 prosent avbarna som ikke har samvær med sine fedre, ikke har samvær fordi at moren ikke ønsker det.

«Aldri har norske foreldre kranglet mer om barnas fremtid» skrev VG i mai. Domstolene behandlet 2700 barnefordelingssaker i 2014. Antallet anmeldte voldsforbrytelser i nære relasjoner harhatt en eksplosiv økning. I 2006 var det anmeldt 81 saker med vold mot barn, mens i 2013 var det 1791 saker. Politiet sa til NRK i fjor at de var fornøyd med økningen av anmeldelser, fordi atflere tør å anmelde. Men bak antallet skjuler det seg også falske anmeldelser. Antallet straffedømte for familievold, grov mishandling i familier og seksuell omgang med barn under 16 år, var tilsammen 340 i 2013.

Fortsett å lese

Samværsrett? barn og fedre…

barneloven absurdNei, det finnes ikke i Norge og ikke en eneste pappa eller barn har noe som er en rett til tid med hverandre avledet av å være barnets ene foreldre og far.

Først diskriminerer man fedre ved at denne retten til samvær med sitt barn er ikke noe som ervirkelig gitt en eneste pappa . da de her benytter samme metode til svindle oss med fedrediskrimineringen bli er skjult og der loven fremstår som noe helt annen enn hva som er virklighten, Som Barneloven som sier så HØYT at barnet har rett til samvær med begge sine foreldre og hevder også at de fedre som ikke bor med barnet har en rett til samvær ned sitt barn.. MEN.. Så i har de samtidig sikret at å denne retten har lang nedenfor en liten setning med krav om at samværsrett  ikke er gitt fedre som rettighet til kunne kreve tid med barnet uten at man har fått samværet  stadfestet av en domstol først —  En samværsrett kan kun gis fedre ved først ha vunnet denne i en domstol. Kun om fedre har klart å få en rettskraftig dom (vel, kraft og kraft SAMVÆRSDOMMER ER FRATATT ALL NORMAL RETTSKRAFT .. )

At man først må ha vunnet en samværssak i domstolen i forkant av å kunne  hevde at man har noe rett på tid med sitt barn overhode! Som er da det samme som at man ikke har rett til samvær med sitt barn i utgangspunktet.   Hverken barnet eller fedre har fått noe som helst rett til tid eller samvær med hverandre slik de hevder i loven før de forfalsker dette med å tilføre i annen del av loven bestemmelser som gjør dette til en nulitet,..

Helt absurd blir det hele når de har også klart å tilføre tillegg som også  sikrer at samværsdommen er en nulitet og selv ikke det samværet kan kreves gitt barnet og far selv om dette ble fremstilt som at damværet ikke kan kreves før man har en dom fra retten på dette, at denne dommen heler ikke hkør samværet som mulig å kunne kreve for fedre .. det opplever først fedre og få vite når man ikke får gjenomført noe samvær og må ønsker kreve denne retten med en sin dyrbare nte samværsdom i hånden …

 Samværsrett er som eneste retts avgjørelse hindret gitt tvangsfullbyrdelse kraft som virkemiddel om ikke den oppfylles,  en samværsdom er reelt fratatt all rettskraft i Norge,

Om den saksøkte selv etter dom er falt alikevel nekter å gi  barnet dette samværet bli gitt barnet så vil aldri samværet bli tvangsfullbyrdet. Det er trist å se den sammenblandingen Likestillingsdepartementet gjør i sin argumentasjon mot barnlovutvalget som riktig påpekte at dette måtte endres i barneloven da dette var både i strid med barnekonvensjonen og klart i strid med barnets beste.

Men Likestillingsdepartementet går mot dette, der de med stråmanns argumentasjon hevder at med makt er skadelig for barnet (at far selv kommer å henter barnet er regnet som hente barnet med makt, og ikke lovlig i følge barneloven), men dette er ikke mot barnets vilje, men mot mors vilje om nekte barnet samvær, og de ikke engang vurderer dette faktiske forhold,  og med vilje tåkelegger det sentrale  som  dette at mor faktisk hindrer barnets eget ønske om og  vilje til samvær med  hennes egenmektige hindring av samværet og Likestillingsdepartermentet (BLD) hindrer all hjelp bli gitt disse barna!

I de øvrige nordiske land er det selvsakt gitt muligheter for å bruke «makt midler» til å gjennomføre samværs avgjørelser da barns rettmessige tid med deres fedre blir regnet som likeverdig  tiden de er hos mødre .
– MEN IKKE I NORGE…!

«Etter finsk lovs § 16 tredje ledd kan barnet avhentes dersom det er «sannolikt» at samvær ellers ikke vil bli gjennomført og det foreligger «synnerligen vägande skäl til detta med tanke på barnets beste.»

» Den svenske foräldrabalken 21 kap 3 § gir adgang til avhenting «om värkställighet annars inte kan ske och barnet har ett särskilt starkt behov av umgänge med föräldern.»

– «Og I henhold til den danske retsplejeloven § 536 jf. § 537 så kan fysisk avhenting til samvær skje om hindret (tvangsfullbyrdelse). Med mindre særlige omstendigheter foreligger, skal imidlertid en barnesakkyndig og en representant fra kommunen være tilstede under avhentingen for å ivareta barnets interesse.

Dette da mors nektelse er blitt gjort til å cære hevet over både loven og barn beste, når hun en mor selv bestemmer dette, Mødre  egen manglende vilje kan stoppe alt av kontakt og samvær mellom fedre og barn, selv om så det er falt samværsdom på det motsatte dagen før!

KRS

—–

fakta info om barneloven

 Barneloven § 65

 • innskrekning av normal rettskraft og mulighet for reel tvangsfullbyrdelse av samværsdommer som ikke blir oppfylt. Dette i  motsetning til den utvide rett til tvangsfullbyrdelse som er gitt de rettsavgjørelser om bosted og tiden samen med mødre.  For oppfylleses av barns tid hos bostedsmødre  er det gitt full tilgang til alle tvangsmetoder, også bruk av politimakt!

En bindende avtale inngått om bosted og samvær? – Nei, det er umulig å gjøre en privat inngått avtale om  bosted eller samvær bindende for partene .

Ingen skriftlige eller muntlige avtaler som er inngått privat mellom partene er av betyding og er helt verdiløs om den brytes av den ene parten! betyding om den brytes kan gjennomføres med tvang etter barneloven § 65. Ingen. Det vil si at det er helt uten mulighet å ktrve avtalen oppfylt og det er finnes ingen konsekvenser for å bryte selv skriftlige avtaler inngåt på familievernkontoret, eller hvor det måtte være med eller uten advokat til stede.

Etter barneloven § 65,har henvisninger til noen svært innskrenkede bestemmelser tvangsfullbyrdelsesloven så kan en sjelden gang om saken oppfyller alle kravene dette er gitt for at retten skal kunne illegge mødre dette slik at de som har barnet boende fast hos seg og nekter å etterkomme rettlig pålagt rett til samvær bli ilagt tvangsbøter i en avgrenset periode om en rettslig begjæring om dette fra samværsforelderenGrunnregel om rettigheter spesifisert av Stortinget:

«En viktig side ved rettigheter som gis er at det stilles krav om oppfyllelse. Særlig sentralt blir det da å klargjøre hvem som er forpliktet til å oppfylle rettigheten «


Likestillingsdepartementet sier at Barns tilgang til samvær med begge sine foreldre er en rettighet gitt norske barn. Dette  blir hevdet med tyngde at barn er gitt en samværsrettighet til begge sine forekdre.

Men det de påstår er en samværsrett har de sikkret å kun være en ilusjon gjenom ¨å ha fjernet alle de egenskaper som en rettighet må ha for å kunne være en reel rettighet. Denne samværetten mangler den egenskapen at den faktisk kan kreves,  det finnes ingen etat som har et ansvar for rettigheten og kan derfor ikke  klages over når samværetten ikke blit gitt.

ALT DETTE MANGLER, så en norsk samværsrettighet er ren løgn og desverre helt bevist konstruet svindel! Det finnes ikke et enste barn i Norge som er virkelig gitt en slik rettighet, det er faktisk en umulighet for barn å få hevde dette, eller at det finnes noe myndighets beskyttelse mot en krenkelse av dette..
BLD har med vilje kun skapt en ilusjon om omkring at de har gitt en rettighet til barnet..

Sakkyndige Psykologer mener ofte at Fedre skal påføres tap og manglende samvær med barna og barn mister retten til fedrenes nærvær i livet!

Arild Linneberg, professor ved Universitetet i Bergen:

Absurditeter i Barneloven
«Det er fedre  som blir fratatt sine næreste relasjoner ved samlivsbrudd og blir sittende igjen aleine, blir annenrangs foreldere, dømt til manglende samvær med barna. I nesten alle saker var det faren og farens familie, slekt og venner som ble skjøvet ut i mørket, der de ikke kunne se barna og barna ikke kunne se dem. «Nå fradømmes alt for mange barn retten til fedrenes nærvær.» «


klar tale barneloven

barneloven rettsikkerhetDe mødre som foretar  samværssabotasje mellom  barn og deres pappa  samt de som er med å  tilrettelegger for dette viser en grunnleggende mangel på respekt for barnet og mangler vilje eller evne til god omsorg som sikrer barn deres beste!.

-Barnet som frataes kontakt med den andre forelderen eller mer presist deres fedre i all hovedsak er et overgrep som gir barnet store skader med tapsopplevelse, savn og sorg. Dette er både et overgrep og helt klart grov mishandling mot barnet . De viser også manglende respekt for den andre forelderens som er barnets pappa sin klare rett til og mulighet til å opprettholde sin kontakt og relasjon med barnet.

-Når samværssabotasje og beslektede tilfeller får skje av retten uten noen konsekvens for de mødre som gjør dette så tilrettelegger man også for dette som metode i barnefordelings saker og ikke minst er dette en aksept for barnemishandling! Sakkyndige Psykologer mener ofte at Fedre skal påføres tap og manglende samvær med barna og barn mister retten til fedrenes nærvær i livet alene uten noe annet grunnlag wbb nørs påstander og ønsker ..!!

– Enda mer fullstendig blir bildet om man legger til den manglende følge det får for de mødre som kommer med falske overgreps anklager mot fedre. Falske anklager som igjen legger hindringer i barns kontakt med sin pappa. Den diskriminering av fedre, samt barnefiendtlige holdning som norsk barnelov og rettsvesen legger til rette for ved å ikke la slike handlinger få konsekvenser for de mødre når dette kommer opp i barne fordelings saker er i beste fall en grov systemfeil men mer sansynlig en villet urett.  Dette gjør at norske mydigheter og ikke minst de sakkyndige medvirkende til den mishandling og omfattende skade slike handlinger påfører barn.
-Kai

Forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap sendt på høring

tooo
FANTASTISK! – Forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap sendt på høring.

DE VIKTIGSTE FORESLÅTTE ENDRINGENE AV BARNELOVEN:
1) At det skal være felles foreldreansvar som utgangspunkt for alle
2) Delt bosted skal være utgangspunktet i loven når begge foreldrene har bodd sammen med barnet.
3) Foreldre med felles foreldreansvar må være enige hvis barnet skal flytte med bostedsforelder til et annet sted i landet
4) Tilbakehold eller trekk i barnebidrag ved samværssabotasje

2402280_Horne vBBNil endre barnel

Om endring til Felles foreldreansvar

klar tale om barnelovens absurditeterDet er over 8 ÅR siden at det ble konkludert at loven om FORELDREANSVAR var ulovlig kjønnsdiskriminering av menn  og Fedre men uten at er villet bli endret før nå!!- Likestillingsombud og LDO konkluderte at Barneloven bestemmelser om foreldreansvar var ulovlig kjønnsdiskriminering av MENN OG FEDRE! og at alle fedre måtte tildeles dette på lik linje med at alle mødre automatisk tildeles dette.

DENNE ULOVLIGE KJØNNSDISKRIMINERINGEN finnes fortsatt uendret i barneloven 8 år senere. HELT UNIKT –  Som den enste loven som Likestillingsombud og LDO har funnet å være ulovlig KJØNNSDISKRIMINERING men der LIKESTILLINGSDepamentet har nektet å ville endre på loven og har hindret dette i kraft av være Barnelovens forvalter!


Barne- og Likestillingsdepartementet embedsverk/ansatte har en kjønnsdeling av 91% Kvinner. Disse kvinnene er forvalter av både Barneloven og Likestillingsloven. Begge disse lovene har en omfattende kjønnsdiskriminereing av menn og  fedre som et gitt resultat. Dette totalt kvinne og feminist dominerte departementet har med alle midler og den makt som lovens forvalter hindret enhver endring av dette loverkets kjønnsdiskriminerende virke av  menn og spesielt fedre. Man kan fastslå at de fleste av disse kvinnene har en helt annen agenda og ledestjerne enn det å ivareta fedre og barns rettigheter. Man burde stille store spørsmålstegn ved dette departementet (BLD)  evne til å kunne være  Norges forvalter av lover, rettigheter og bestemelser som griper så sterkt inn i livene til også menn og barns rettigheter ikke kun for kvinner!


 • Høringsbrev

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (Barneloven/Barnelova) ut på høring. 

  Forslagene tar sikte på å fremme likestilt foreldreskap

  For å sikre barna samvær med begge foreldrene og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, fremmer departementet lovendringsforslag for å likestille foreldrene som omsorgspersoner. Det foreslås å endre barneloven for å styrke foreldreansvaret, styrke barns samvær med begge foreldrene og hindre samværssabotasje.

  §Felles foreldreansvar

  Foreldre som er gift eller samboende når barnet blir født har i dag felles foreldreansvar både under samlivet og etter et eventuelt brudd. Hvis foreldrene ikke er gift eller bor sammen når barnet blir født, har mor foreldreansvaret alene. Det er i dag bare et mindretall av foreldrene som ikke bodde sammen da barnet ble født som har felles foreldreansvar.

  Departementet foreslår at det skal være felles foreldreansvar som utgangspunkt for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født.

  Delt bosted

  Barneloven er i dag nøytral og lar det som utgangspunkt være opp til foreldrene selv å avtale hvor barna skal bo fast, hvilket omfang samværet skal ha og om barna skal bo fast sammen med begge (dvs. delt bosted).

  Departementet sender to forslag om delt bosted på høring. Det foretrukne alternativet er videreføring av gjeldende rett hvor foreldrene selv avtaler bostedsordning, men hvor delt bosted fremheves i loven ved at dette alternativet nevnes først som noe foreldrene kan avtale. Departementet sender også et alternativt forslag på høring der delt bosted skal være utgangspunktet i loven når begge foreldrene har bodd sammen med barnet.

  Flytting med barnet

  I dag er det bostedsforelderen som har det avgjørende ordet hvis foreldrene ikke blir enige om at barnet skal flytte innenlands. I dag kan en bostedsforelder flytte med barnet til en annen kant av landet uten samtykke fra den andre forelderen, selv om flyttingen vil hindre en løpende samværsordning.

  Det sendes to forslag om flytting med barn på høring. Det ene forslaget forsterker dagens ordning ved at det innføres meklingsplikt ved uenighet. Det andre forslaget innebærer at foreldre med felles foreldreansvar må være enige hvis barnet skal flytte med bostedsforelder til et annet sted i landet, dersom flyttingen fører til vesentlige endringer i samværsordningen.

  Samværssabotasje – tvangsbot og tilbakehold eller trekk i barnebidrag

  Enkelte samværsforeldre opplever at dagens ordning med tvangsbot ikke fungerer godt nok, og at det å hindre samvær ikke får konsekvenser for bostedsforelderen. Departementet foreslår å styrke tvangsbot som virkemiddel og at reglene skal gjøres mer forståelige og tilgjengelige for publikum| og de profesjonelle aktørene. Det foreslås videre at Statens innkrevingssentral skal overta ansvaret for innkrevingen av tvangsbøter etter barneloven.

  For å styrke mulighetene for mekling i saker om tvangsfullbyrdelse, foreslås det å lovfeste at dommere kan oppnevne en sakkyndig, og/eller be om bistand fra familievernet til å hjelpe partene til frivillig oppfyllelse av samværet.

  Departementet ønsker å få innspill gjennom høringen om tilbakehold eller trekk i barnebidrag kan være egnet som nytt sanksjonsmiddel.

  Høringsfristen er satt til 1. oktober 2015. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» (grønn knapp) lenger nede på siden.

  Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

 • Høringsinstanser

  Offentlige institusjoner
  Departementene
  Arbeids- og velferdsdirektoratet
  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene
  Barnesakkyndig kommisjon
  Barneombudet
  Brønnøysundregistrene
  Byfogdembetene
  Datatilsynet
  Den norske kirke v/biskopene og bispedømmerådene
  Domstoladministrasjonen
  Fylkesmennene
  Helsedirektoratet
  Helsetilsynet
  Høyesterett
  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
  Kirkerådet
  Lagmannsrettene
  Likestillings- og diskrimineringsombudet
  Namsfogdene
  Politidirektoratet (POD)
  Regjeringsadvokaten
  Riksadvokaten
  Sentraladministrasjonen for fylkesnemndene
  Sivilombudsmannen
  Skattedirektoratet
  Statens innkrevingssentral
  Statistisk sentralbyrå
  Sysselmannen på Svalbard
  Tingrettene
  Utdanningsdirektoratet
  Utlendingsdirektoratet (UDI)

  Organisasjoner
  Aleneforeldreforeningen
  Alternativ til Vold
  Amnesty International Norge
  Antirasistisk Senter
  ATR Senteret – Senter for selvhjelp og ettervern
  Fedrerett
  FMSO – Fellesskap mot seksuelle overgrep
  Focus Ub (elevbedrift, Drammen videregående)
  Forandringsfabrikken
  Foreningen 2 Foreldre
  Foreningen for partnerskapsbarn
  Forum for Barnekonvensjonen
  Forum for Menn og Omsorg
  Frelsesarmeens barne- og familievern
  Gjeldsofferalliansen
  Humanetisk Forbund
  Islamsk Råd Norge
  Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
  Juss-Buss
  Jussformidlingen i Bergen
  Jusshjelpa i Midt-Norge
  Jusshjelpa i Nord-Norge
  Kirkens Bymisjon (Myrsnipa)
  Kirkens Familievern
  Kontoret for fri rettshjelp, Oslo kommune
  Krisesentersekretariatet
  KUN senter for kunnskap og likestilling
  Kvinnefronten
  Kvinnegruppa Ottar
  Landsforeningen for barnevernsbarn
  Landsgruppen av helsesøstre (LaH, NSF)
  Likestillingssenteret, Hamar
  LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
  Mannsforum
  Mental Helse
  MiRA – Ressurssenter for flyktninge- og innvandrerkvinner (MIRA-Senteret)
  Det Mosaiske trossamfunn
  Nettverksforumet foreldrerett
  Norges kvinne- og familieforbund
  Norges Røde Kors
  Norsk Krisesenterforbund
  Norsk kvinnesaksforening
  Norsk Organisasjon for Asylsøkere
  Organisasjonen for Foreldre/Barntiltak
  Organisasjonen mot offentlig diskriminering
  Organisasjonen Voksne for barn
  Press
  Redd Barna
  Reform – ressurssenter for menn
  Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark
  Rettspolitisk forening
  Rådet for psykisk helse
  Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo
  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
  Sarahkka – Samisk kvinneorganisasjon
  Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
  Sosialliberal pappagruppe
  Stiftelsen Rettferd for taperne
  Stine Sofies stiftelse
  Støttesenter mot Incest
  UNICEF Norge
  Velferdsalliansen

  Undervisnings- og forskningsinstitusjoner
  Atferdssenteret – Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
  Høgskolen i Oslo og Akershus (NOVA)
  Institutt for samfunnsforskning (ISF)
  KUN – senter for kunnskap og likestilling
  Nordlandsforskning
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  Norsk institutt for by- og regionsforskning
  Norsk senter for barneforskning, NTNU
  Politijuristene
  Regionale ressurssentre om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
  Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Nord
  Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Vest
  Regionsentrene for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør
  Senter for menneskerettigheter, UiO
  Sintef helse
  Universitetet i Agder
  Universitetet i Bergen (UiB)
  Universitetet i Oslo (UiO)
  Universitetet i Nordland
  Universitetet i Stavanger
  Universitetet i Tromsø (UiTø)

  Yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner
  Advokatforeningen
  Akademikerne
  Den norske Dommerforening
  Fagforbundet
  Fellesorganisasjonen (FO)
  Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
  Norsk barnevernlederorganisasjon
  Norsk barnevernsamband
  Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
  KS
  Landsorganisasjonen i Norge (LO)
  Norges Juristforbund
  Norsk Psykologforening
  Politiets fellesforbund
  Norges Politilederlag

  (rød tekst = tradisjonelt vært  motstander av likeverdig foreldreskap gitt til fedre i tidligere høringssvar de har avgitt)

FAKTA eliminere den andre av foreldrene både fra sitt eget og deres barns liv

Terje Torgersen, Overlege psykiatri:

I en stor tysk studie av Anneke Napp-Peters kom følgende frem:
– ”Etter skilsmissen setter mange alt inn på, både fysisk og psykisk, å eliminere den andre av foreldrene både fra sitt eget og deres barns liv, og DISSE MØDRE oppnår dette ved å vanskeliggjøre samværsavtaler eller foranledige at disse opphører…


 

Dette en velkjent STOR problemstilling for fedte og barn også her i norge, og er kilde til at barn påføres traume og skade med tap av ene foreldren i hovedsak deres fedre. Dette forties av de ansvarlige Norske myndighter (BLD) med det resultat at barn skades og utsettes for dette overgrepet uten noeb vilje til gi beskyttelse!

 

rne